۱۴۰۱/۵/۱۸
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 
 مدير امور فرهنگي و دانشجويي مؤسسه: آقاي مدرسه اي     
 
 
كارشناس امور فرهنگي مؤسسه: سركار خانم زهرا صادقيان
 
مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه از سال 1376در دانشگاهها فعاليت خود را شروع كرد .
 
 
مديريت امور فرهنگي و دانشجويي مؤسسه صبح صادق از بدو تأسيس، در راستاي بستر سازي، تدوين مقررات، هماهنگي، نظارت و ارزش يابي در حوزه هاي
 


فرهنگــي، اجتما عي و ورزشي دانشگاه جهت نيل به مشاركت جمعي، توسعه فرهنگي، تعميق فكر و انديشه ديني، توانمندسازي و جامعه پذير نمودن عناصر دانشگاهي
 


و ايجاد نشاط و شادابي جسمي و روحي، از طريق برنامه هاي راهبردي، در قالب واحدهاي ذيل ساماندهي و اجراي وظايف
خود را دنبال مي كند.
 
 
اهم وظايف دفتر فرهنگي عبارت است از:
 
 
1. تدوين و اجراي طرحهاي علمي در جهت افزايش مشاركت سازمان يافته دانشجويان در فعاليتهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي مؤسسه
 
 
 
2. ارتباط مستمر با تشكلهاي اسلامي و كانونهاي اجتماعي دانشجويان در جهت حمايت مادي و معنوي از فعاليتهاي مفيد و سازنده آنها .

 
 
3. راه اندازي و مديريت مركز مشاوره دانشجويي و دعوت از مشاوران متخصص جهت ارائه خدمات مشاوره اي و برگزاري كارگاههاي آموزشي، جلسات پرسش و


پاسخ و...
 
 
4. برنامه ريزي و اجراي برنامه هايي كه متناسب با نيازها ، رشد آگاهي وتقويت توان تجزيه وتحليل دانشگاهيان در حوزه مسائل فرهنگي اجتماعي و سياسي را به دنبال


دارد
.
 
 
5. مطالعه و برنامه ريزي جهت ايجاد بسترهاي مناسب براي شكوفايي استعدادهاي هنري و ادبي دانشجويان ترجيحا در قالب كانونهاي دانشجويي و نظارت بر فعاليتهايكانونهاي ادبي وهنري و پشتيباني آموزشي ،فكري و تجهيزاتي از آنها
 
 
6. پيگيري و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در جشنواره ها و نمايشگاههاي علمي- ادبي و هنري سراسري
 
 
 
7. ساماندهي وپشتيباني مادي و معنوي از نشريات دانشگاهي
 
 
 
8. تهيه برنامه هاي مختلف و تشويق و ترغيب دانشجويان ، اساتيد و كاركنان به شركت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم و همچنين شركت در فعاليتهاي
 


مذهبي و اردوهاي زيارتي
 
 
 
9. پيگيري و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در همايش ها ،مراسم وبرنامه هاي ديني سراسري و منطقه اي.
 
 
 
10. برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان با رويكرد افزايش اثربخشي و كارآيي اردوها.
 
 
 
11. حمايت و پشتيباني از فعاليتهاي سالم فوق برنامه تشكلها و كانونهاي دانشجويي
 
 
 
12. سياستگزاري وبرنامه ريزي به منظور اجراي مناسب جشن فارغ التحصيلي دانشجويان .
 
 
 
13. پيگيري و تخصيص وام هاي دانشجويي و ايجاد تسهيلات از طريق صندوق رفاه دانشجويي
 
 
 
14. پيگيري امور ازدواج دانشجويان با همكاري ستاد ازدواج دانشجويي استان
 
 
 
15. برنامه ريزي و برگزاري دوره ها و كار گاههاي آ موزشهاي مديريتي و مها رتي جهت بخشهاي مختلف مديريت فرهنگي ، تشكلها وكا نونها
 
 
 
16. سازماندهي و ايجاد هماهنگي در بخشهاي دانشجويي دانشگاهي و واحدهاي انجمنهاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز پيگيري امور اداري
 


و مالي مرتبط با انجمنها و همكاري با آنها در برنامه ها و فعاليتهايشان
 
 
 
17. برنامه ريزي واجراي برنامه مناسب در خصوص افزايش آگاهيهاي فرهنگي اجتماعي دانشجويان جديد الورود.
 
 
 
18. جمع بندي و ارز يابي نهايي از فعاليتهاي واحد هاي مختلف مديريت فرهنگي از حيث اثر بخشي و كارآيي
 
 
 
19. تهيه ،تنظيم و فراهم نمودن امكانات ورزشي براي اجراي برنامه هاي آموزشي ورزشي دانشجويان پيشنهاد وبرنامه ريزي مسابقات و رقابتهاي مختلف ورزشي به
 

مناسبتهاي مختلف .


20.
تهيه گزار شهاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته و ارسال آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 
 
 
 
1396/10/06
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.